Over Belle

Informatie over Belle

Belle geeft dienstverlening op het gebied van kinderopvang en richt zich op particulieren en bedrijven. Belle heeft als doelstelling dagopvang te verlenen aan kinderen in de leeftijd van 6 weken tot de basisschoolleeftijd. Dit in een omgeving, waarin de kinderen zich samen met leeftijdgenootjes en onder leiding van gekwalificeerde en gediplomeerde medewerksters kunnen ontplooien. Daarnaast wordt door de gemeente Den Haag in het kader van de Wet Kinderopvang jaarlijks controle uitgevoerd. Regelgeving van GGD en Brandweer wordt gehanteerd. Het kinderdagverblijf werkt met vaste gediplomeerde krachten. Binnen Den Haag heeft Belle een stevige positie, die verder zal worden uitgebouwd en op lange termijn wordt vormgegeven vanuit onze visie. De omgeving waarin Belle opereert is sterk aan groei onderhevig wat telkens nieuwe eisen stelt aan onze bedrijfsvoering. Bovenal trachten wij uw kind een plezierig verblijf bij ons te bieden, want een kinderdagverblijf moet in de eerste plaats gewoon leuk zijn!

Inspectie GGD
Jaarlijks inspecteert de GGD, aangekondigd of onaangekondigd, alle locaties van Kinderdagverblijf Belle. De locaties worden gecontroleerd op het bestaan van een oudercommissie, personeel, veiligheid en gezondheid, accommodatie en inrichting, groepsgrootte en leidster-kind-ratio, pedogogisch beleid en praktijk en het aangesloten zijn bij een klachtencommissie. Van dit bezoek wordt een rapport gemaakt en in tweevoud aan ons aangeleverd. Een exemplaar is bedoeld voor de oudercommissie en één exemplaar ligt bij de locatiemanager ter inzage voor de ouders van betreffende locatie.

Wat biedt Belle en wat brengt u zelf mee
Belle zorgt voor Nutrilon en Friso babyvoeding, fruit, brood, crackers en drinken. Tevens zorgt Belle voor gekwalificeerde leidsters die uw kinderen in een veilige omgeving opvang zullen bieden. Het enige wat u zelf meeneemt zijn luiers.

Uw kind ziek...en dan?
Kinderen worden ziek, een verkoudheid, griep, een kinderziekte, het hoort er allemaal bij. Hoe het kind deze ongemakken ervaart scheelt van kind tot kind. De een is totaal van slag en vraagt om extra aandacht, terwijl de ander al snotterend en proestend vol overgave werpt op al die toch zo interessante zaken die zich in hun prille leventje voordoen. Hoe stelt een kinderdagverblijf zich op bij de regelgeving of een kind wel of niet geschikt is om het dagverblijf te bezoeken? Advisering door de GGD vormen de basis van de regelgeving.

Wij realiseren ons dat ouders m.b.t. hun eventuele werkkring in de problemen kunnen komen als plotseling hun kind ziek wordt en de verzorging thuis moet plaatsvinden. Wij trachten dan ook zoveel mogelijk in de schoenen van de ouders te gaan staan bij de beoordeling van het wel of niet naar het kinderdagverblijf kunnen komen van het kind. Het welzijn van het zieke kind èn zijn groepsgenootjes zal bij de beoordeling echter altijd primair staan. Het zieke kind vraagt extra aandacht die wij tot een bepaalde grens kunnen bieden. Wordt echter die grens overschreden dan komt het welzijn van het kind in het gedrang en vragen wij u de verzorging over te nemen.
Het welzijn van de groep komt ook in het geding bij de z.g. specifieke kinderziekten. Een individueel kind kan vaak goed functioneren terwijl het een kinderziekte heeft, medisch gezien is er voor dit kind geen bezwaar om het kinderdagverblijf te bezoeken. Alleen besmettinggevaar ligt op de loer! Preventief handelen bij besmettingsgevaar zal altijd de boventoon moeten voeren, onze eigen visie, maar ook regelgeving van overheden, verplichten ons daartoe.