Kwaliteit - Pedagogisch beleid

Wat doet Kinderdagverblijf Belle?

Belle biedt professionele opvang aan kinderen in de leeftijd van 0 – 4 jaar.
Dit doel bereiken wij doordat wij aandacht besteden aan de vier competenties van prof. dr. J.A.M. Riksen-Walraven, te weten:
 


Emotionele veiligheid
Onder emotionele veiligheid verstaan wij de mate waarin het kind zich voldoende veilig en vertrouwd voelt om zich te kunnen ontwikkelen.

 


Sociale competenties van het kind
Onder sociale competenties verstaan wij de vaardigheden van het kind om in een groep te kunnen functioneren.

 


Persoonlijke ontwikkeling van het kind
Onder persoonlijke ontwikkeling verstaan wij de mate waarin het kind in staat is de eigen persoonlijke competenties zoals zelfvertrouwen en zelfstandigheid verder te ontwikkelen.

 


Waarden en normen
Met waarden en normen bedoelen wij de wijze waarop wij met elkaar omgaan.
 


Hoe werkt dit in praktijk?
Kinderdagverblijf Belle telt 1 vestiging; vestiging Beeklaan.

 


Verticale groep
Kinderdagverblijf Belle biedt verticale opvang aan. Dit houdt in dat kinderen tussen 0 en 4 jaar samen worden opgevangen.
Belle kiest heel bewust voor deze vorm van opvang, waarbij de visie is:

 

Oudergesprekken

2 Keer per jaar voeren wij een 10 minuten gesprek met ouders over de ontwikkeling van hun kind(eren), wilt u graag meer weten over de ontwikkeling van uw kind en heeft u het idee dat u aan 10 minuten niet genoeg heeft dan is er altijd nog de mogelijkheid om daar langer de tijd voor in te plannen.

Kinderdagverblijf Belle heeft ervoor gekozen om een eigen methode te hanteren waarmee wordt gekeken naar de ontwikkeling van elk kind individueel. Hierbij hebben we wel gekeken naar bestaande observatiemethodes, maar we hebben dit zoveel mogelijk aangepast op de situatie die past bij kinderdagverblijf Belle. Kinderdagverblijf Belle heeft gekozen voor een open obeservatiemethode, omdat elk kind zich op zijn eigen tempo en manier ontwikkelt, elk kind is uniek en dat willen wij graag tijdens deze ouderavonden naar voren brengen.

Doelstelling van het observeren:
1 Ontwikkeling van het kind in kaart brengen;
2 Op basis hiervan eventuele gerichte begeleiding bieden;
3 Daar waar nodig het beleid op aan passen.

Continue tracht Kinderdagverblijf Belle de doelstellingen die hierboven beschreven staan voldoende na te leven.


Groepsruimten
Kinderdagverblijf Belle beschikt over twee groepen waarin respectievelijk 12 en 16 kinderen kunnen worden opgevangen.
Hiermee voldoet Kinderdagverblijf Belle aan de minimale eisen voor binnen- en buitenspeelruimte zoals vastgesteld in het Convenant Kwaliteit Kinderopvang.
De genoemde locatie beschikt over aparte slaapruimte voor de kinderen.Wennen
Om een basis te leggen voor een vertrouwensrelatie tussen ouders / kinderen en Belle is een wenperiode ingesteld. Uiteraard is dit met name voor het betreffende kind van belang, hoewel onze ervaring is dat bij veel jonge baby’s het ook de ouders zijn die moeten wennen.
 
Met de wenperiode willen wij bewerkstelligen dat het kind vertrouwd raakt met de nieuwe omgeving, de groepsruimte, het kinderdagverblijf, de leidsters, de groepsgenootjes etc.. Maar ook dat de ouders vertrouwd raken met de nieuwe situatie en een vertrouwensrelatie met de leidsters kunnen ontwikkelen. Tenslotte is het in ieders belang dat zaken zoals voedingsschema’s, slaapritmen en omgang met het kind, thuis en op het kinderdagverblijf op elkaar afgestemd worden.
 
Het wennen betekent in feite: oefenen, zodat het kind op den duur voldoende vertrouwen heeft om te kunnen functioneren in de groep. Hiervoor is het vertrouwen van de ouders in de leidsters en het kinderdagverblijf noodzakelijk. Dit vertrouwen wordt opgebouwd door samenwerking en overleg. Bij het wennen verwachten wij van de ouders dat zij ‘stand-by’ zijn, zodat wij ze altijd kunnen bereiken.
 


Deskundigheid
Alle leidsters bij Kinderdagverblijf Belle zijn in het bezit van het vereiste diploma (SPW-3) zoals vermeld in de CAO-kinderopvang. Daarnaast is Kinderdagverblijf Belle geregistreerd bij Calibris als erkend leerbedrijf. Dit houdt in dat wij leidsters in opleiding begeleiden. Onze overweging om stageplaatsen aan te bieden komt vanuit het oogpunt dat wij veel waarde hechten aan goed opgeleide leidsters. Onze begeleiding begint met het meelopen van de stagiaires en eindigt met het zelfstandig kunnen uitoefenen van alle taken die behoren bij de functie van een gediplomeerde groepsleid(st)er.

 


Inzet BBL'ers
Kinderdagverblijf Belle biedt BBL'ers een leerwerkplek aan. In samenwerking met de scholen bieden wij
groepsleidsters in opleiding een praktijkgerichte benadering van de opleiding aan. Op adequate wijze worden zij begeleid door de gediplomeerde leidsters. De voorwaarde waaronder en de mate waarin beroepskrachten in opleiding kunnen worden belast met de verzorging en opvang van kinderen is opgenomen in een werkinstructie BBL'ers. Deze werkinstructie is goedgekeurd door Calabris.

 


Risico inventarisatie veiligheid en gezondheid
Jaarlijks wordt op kinderdagverblijf Belle een risico inventarisatie veiligheid en gezondheid gehouden. Aan de hand van een vragenlijst beoordelen pedagogisch medewerkers hoe veilig en gezond de groepen zijn. Mogelijke risico's en verbeterpunten worden beschreven in een verslag. De actiepunten uit dit veiligheids- en gezondheidsverslag worden uitgevoerd.
 


Communicatie
De voertaal op het kinderdagverblijf is Nederlands.


 
Verhouding leidster-kind (leidster-kind ratio)
De verhouding tussen het aantal beroepskrachten en het aantal feitelijk gelijktijd aanwezige kinderen in de stamgroep bedraagt tenminste:
-                     1 leidster per 4 aanwezige kinderen tot 1 jaar;
-                     1 leidster per 5 aanwezige kinderen van 1 tot 2 jaar;
-                     1 leidster per 6 aanwezige kinderen van 2 tot 3 jaar;
-                     1 leidster per 8 aanwezige kinderen van 3 tot 4 jaar.


 

Opvangvormen
Kinderdagverblijf Belle vestiging Beeklaan:
gevestigd sedert 2006, telt twee verticale groepen van respectievelijk 12 en 16 kinderen.

Kinderdagverblijf Belle biedt hele dag opvang, halve dag opvang en flexibele opvang en is van maandag tot vrijdag geopend van 07.30 – 18.00 uur.